(+421) 917 786 221 | Top Reality 21 - Obchodná 45 | CRM | EN

Top Reality 21Zmena trvalého pobytu

Top Reality 21

Zmena trvalého pobytu

Zverejnený: 2013-01-22 11:09:14

Pokiaľ sa mi zmenilo miesto trvalého pobytu, mám povinnosť túto zmenu oznámiť úradom a vybaviť si nové doklady.

 

Zmenu trvalého pobytu mám povinnosť oznámiť ohlasovni – obci, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice - mestskej časti a vo vojenskom obvode príslušnému úradu, podľa miesta nového pobytu. Ohlasujem miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu.
 
Pri hlásení trvalého pobytu som povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; (ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa),
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemám občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi a nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme; (toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
  1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka, 
  2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu, 
  3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1 a 2, alebo ak 
  4. vlastník alebo spoluvlastník budovy alebo jej časti, alebo nájomca, ak je budova alebo jej časť v nájme, potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne).

 

Som povinný uviesť tiež nasledujúce údaje:

 • meno, priezvisko a rodné priezvisko,
 • dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak som sa narodil v zahraničí,
 • rodné číslo,
 • okres pobytu,
 • obec pobytu,
 • časť obce,
 • ulicu, ak sa obec člení na ulice,
 • súpisné číslo a orientačné číslo domu, prípadne aj číslo bytu,
 • predchádzajúci trvalý pobyt. 
   

Pri hlásení trvalého pobytu mám povinnosť:

 • vyplniť a podpísať prihlasovací lístok na trvalý pobyt, v ktorom uvediem:
  1. meno, priezvisko a rodné priezvisko, 
  2. dátum narodenia, 
  3. miesto narodenia, 
  4. okres narodenia, 
  5. štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí, 
  6. rodné číslo, 
  7. adresu nového trvalého pobytu, 
  8. adresu predchádzajúceho trvalého pobytu, 
  9. dátum a podpis,
 • uviesť na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt údaje týkajúce sa vlastníka, spoluvlastníka budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme, v tomto rozsahu: 
  1. meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, 
  2. názov, identifikačné číslo právnickej osoby a sídlo právnickej osoby, ak ide o právnickú osobu; 
  toto platí v prípade, ak súhlas s prihlásením na pobyt vykonal podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt vlastník, spoluvlastník budovy (alebo jej časti) príp. nájomca (ak je budova alebo jej časť v nájme), pred zamestnancom ohlasovne.

Až po zaevidovaní svojho nového miesta trvalého pobytu si môžem požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu, vodičského preukazu, prehlásenie motorového vozidla.